ΤΙ;

Εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού

ΠΟΙΟΙ; 

Β΄ δημοτικού   30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2019-20

ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά της δευτέρας τάξης μεταμορφώνουν σταδιακά την αυλή του σχολείου τους μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού.