ΤΙ;

Εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού

ΠΟΙΟΙ; 

Β'  δημοτικού   15 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2018-2019

ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά της Β΄ τάξης του 35ου δημοτικού σχολείου Αθήνας επανασχεδιάζουν την είσοδο του σχολείου τους μετατρέποντας την σε πόρτα- βιβλιοθήκη της γειτονιάς!