ΤΙ;

Εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού

ΠΟΙΟΙ; 

Β'  δημοτικού   15 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2018-2019

ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά της Β΄ τάξης του 35ου δημοτικού σχολείου Αθήνας μετατρέπουν το χώρο έξω από το σχολείου τους σε στοιχείο συνάντησης και παιχνιδιού!