-Ν.Μπαζαίου, Α.Νουκάκη, Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και πεδίο δράσης

-N. Bazaiou, A. Noukaki, The City of Athens as a learning environment and field of action

-Ν. Μπαζαίου, Α. Νουκάκη, Το Ανάγλυφο της Αθήνας, Αυγή της Κυριακής, ένθετο Παιδεία και Κοινωνία, Τέυχος 131, Ιούλιος- Αύγουστος 2018, σελ. 15

-N. Bazaiou, A. Noukaki, Reconnecting kids to Athens: Child- friendly walking in the city

-Ν. Μπαζαίου, Α.Νουκάκη, Μυθολογικές Τομές

-N. Bazaiou, A. Noukaki, The city at eye level (pending)